Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Matrícula]

Taxas

   
 

TAXAS - Publicado noDOG do 17 de xuño o Decreto de prezos públicos para as Ensinanzas Superiores de Deseño - CADRO RESUMO

 

ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO

 

Preinscrición para as probas de acceso: 64 € en concepto de dereitos de exame -exentos alumnos con acceso directo-. Na Secretaría facilítase o impreso de pago.

 

Matrícula

Instruccións para o pago telemático da matrícula na Axencia Tributaria de Galicia
 

Apertura de Expediente
 
Servizos xerais (págase tódolos anos)

22 €

13 €

Matrícula: prezo por crédito

1ª matrícula: 4,70 € / crédito ECTS
2ª e sucesivas: 6,70 € / crédito ECTS

Recoñecemento de créditos: 1€ / crédito ECTS

Exencións
  • Familia Numerosa, categoría especial: exención do 100%
  • Familia Numerosa, categoría xeral: exención do 50%                                           
  • Funcionarios dos corpos docentes: exención do 100% na primeira matrícula (deben aboar apertura expte. e servizos xerais)
  • Discapacidade de alomenos o 33%: exención do 100%
  • Víctimas do terrorismo, cónxuxe e fillos: exención do 100%    
  • Víctimas de violencia de xénero, e fillos: exención do 100%
  • Bolseiros/as: exención do 100%
  • Matrículas de honra en disciplinas do curso anterior: polos créditos das disciplinas nas que obteña MH.
  • Matrícula de Honra en 2º de Bacharelato, Premio extraordinario de Bacharelato ou Premio extraordinario no CS de FP: exención total do pagamento dos prezos públicos

Alumnado das Ensinanzas Superiores de Deseño (Moda e Produto)

Fraccionamento da matrícula: poderase fraccionar o pagamento das contías en concepto de matrícula. 

Primeiro pagamento:  50% no momento de formalizar a matrícula
Segundo pagamento: 50% no mes de xaneiro

Seguro Escolar (deben aboalo os menores de 28 anos): 1,12 €

Expedición do título

Normal:     70,73 €                                                               
Familia Numerosa Xeral:     35,38 €
Familia Numerosa Especial:       -
Duplicados:       7,90 €


Ciclos Formativos e Oferta Modular:

Son ensinanzas gratuítas.

Os alumnos menores de 28 anos deberán aboar o Seguro Escolar.

Expedición do título do CFGS de Fotografía ou o de Técnicas Escultoricas 

Normal:     54,00 €                                                               
Familia Numerosa Xeral:     27,03 €
Familia Numerosa Especial:       -
Duplicados:       4,98 €

 

Expedición do título do CFGS de Artes Aplicada á Escultura, Arquitectura Efémera, Fotografía Artística  ou de Xoiería Artística :

Normal:     54,00 €                                                               
Familia Numerosa Xeral:     27,03 €
Familia Numerosa Especial:       -
Duplicados:       4,98 €
   
   
Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria