Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Guía do alumnado]

GUÍA DO ALUMNADO

 1. Presentación do centro 
 2. ENQUISA autoavaliación COVID 19
 3. Plan de adaptación ao COVID 19 - Resumo actuacións ante contactos posibles positivos
 4. Plan de continxencia COVID 19 (que facer en caso dun gromo) 
 5. Trámites solicitude cartilla de desprazado SERGAS
 6. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO (N.O.F.)
 7. Organigrama
 8. Política de calidade
 9. Participación da comunidade educativa do centro. Temos habilitado un buzón de suxestións na nosa web Nela pódese deixar calquera proposta de mellora para ser valorada e incorporada (de ser o caso)
 10. Lexislación aplicable: Para os ciclos: consultar aquí. Para as Ensinanzas Superiores en Deseño, consultar aquí
 11. Calendario escolar. No calendario escolar podedes consultar tamén as datas de avaliación para cada curso e ensinanza. As cualificaciósn parciais e finais poderán ser consultadas polo alumnado o mesmo día das avaliacións, a través da Secretaría virtual, a partir das 14:30h.
 12. Calendario acollemento Consulta aquí
 13. Horarios 
 14. Información académica
  • Deseño de Moda. Consulta aquí
  • Deseño de Produto. Consulta aquí
  • CS Técnicas Escultóricas. Consulta aquí
  • CS Xoiaría. Consulta aquí
  • CS Fotografía. Consulta aquí
 • Solicitudes de Convalidacións de créditos ECTS

Terán que solicitarse no momento de realización da matrícula cubrindo o formulario que tendes aquí e na secretaría do centro. Tendo que aportar de xeito indispensable toda a documentación que se solicita no formulario.

Relación de recoñecementos de crédictos asociados a disciplinas das Ensinanzas Superiores de Deseño concedidos. Si os vosos estudos non figuran na relación anterior podedes solicitar igualmente o mesmo, tendo que esperar á resolución da cominsión avaliadora para coñecer o resultado da solicitude. Polo que teredes que asistir as aulas desas disciplinas ata que a comisión resolva a vosa solicitude. Si os vosos estudos figuran na relación anterior xa podedes saber que créditos se vos recoñecerán pola comisión, tendo que presentar a solicitude igualmente e esperar a resolución da mesma para que se produza o recoñecemento oficial dos mesmos.

 • TIC´S. 

Procedemento de solicitude de software para os computadores. O alumnado recibirá un mail que lle dará acceso á descarga e uso do software de deseño dos seus estudos na dirección mail facilitada na súa matrícula. Este software é de uso persoal e intransferible, e deixará de funcionar no primeiro computador en que foi instalado no caso de detectarse a súa instalación noutro computador. No caso de que suceda isto é responsabilidade do alumnado implicado a compra do mesmo para poder continuar os seus estudos con normalidade. No caso de necesitar instalalo en dúas computadoras (unha portátil e unha de sobremesa) o alumnado terá que solicitalo. As licencias do software serán facilitadas sempre que o alumnado estea matriculado e teña unha asistencia regular no seu horario lectivo. A baixa nos estudos implicará a perda das licencias de uso do software facilitado. Para calquera problema podedes enviar un correo electrónico a: adobeeasd@gmail.com

 • Procedemento de solicitude de uso da rede wifi.

O alumnado que o desexe enviará un mail coa información necesaria explicada no protocolo de solicitude á dirección: wifieasd@gmail.com Solicitando que se lle dé acceso. A solicitude soamente pode facerse para un dispositivo por alumna/o (computador portátil) co que se vaia traballar nas aulas.

Os que xa tiñan permiso o pasado curso, se a wifi non lles funciona deberán solicitalo de novo.
 

11. Información sobre servizos

Dada a situación cambiante sobre estes servizos e espazos prevalecerán sempre as medidas recollidas no protocolo COVID19.

 • Biblioteca
 • Secretaría. Horario de atención ao público: de 10:00 a 13:00 horas, de luns a venres -excepto agosto (consultar horario de verán)
 • Secretaría virtual. Consultar co titor de grupo a forma de acceso
 • Aula virtual. Consultar co profesor que imparte cada materia a forma de acceso e o modo de emprego da aula virtual na súa materia.
 • Fotocopiadoras. Na Conserxería situada no primeiro andar existe un servizo de fotocopiadora dispoñible para alumnado e profesorado do centro. O horario coincide co horario de apertura do centro.
 • Cafetería. O centro dispón de 2 microondas, unha fonte, máquina de café e máquina de bebidas e outra máquina con diversos produtos no primeiro andar, así como varias mesas e cadeiras situadas nesa zona e que poden ser empregadas polo alumnado.
 • Dirección, Vicedirección e Xefatura de Estudios. Os despachos do equipo directivo atópanse no 2º andar. Na porta pódense consultar os horarios de atención ao público de cada cargo.
 • Departamentos das distintas Ensinanzas.
  • Departamento de Escultura: 1º andar (enfrente a Conserxería)
  • Departamento de Deseño de Produto. 2º andar (pegado as escaleiras metálicas)
  • Departamento de Xoiaría: no taller de Xoiaría situado no 2º andar ao final do corredor dos aseos.
  • Departamento de Deseño de Moda. 3º andar (pegado as escaleiras metálicas)
  • Departamento de Fotografía. 3º andar (enfrente aula 30)
  • Departamento de Interiores. 4ºandar (pegado as escaleiras metálicas)
 • Para solicitar o carné de Alumnado : Para solicitar o Carné de Alumno/a da EASD Mestre Mateo cómpre dirixirse á Secretaria situada no acceso principal do Centro.
 • Servicio de Orientación e Información Profesional. Responsable: (a determinar pola Consellería de Educación). Servizo de atención para todo o alumnado da escola en materia de orientación e información profesional. Préstase asesoramento sobre:

  - búsqueda activa de emprego

  - autoemprego e posta en marcha dun proxecto empresarial

  Horario de atención ó alumnado no departamento de Moda (3º/4º Andar): - Xoves de 10:00 a 11:00 h. e venres de 13:00 a 14:00 h.

 • ACCIÓN TITORIAL O alumnado que o desexe poderá solicitar ao seu titor/a de ensinanza unha reunión para tratar os asuntos que lle resulten convenientes cara ao máximo aproveitamento do seu proceso de aprendizaxe (relativos a convivencia, asuntos privados, etc que poidan afectar a iste proceso). Para facer isto, únicamente deberá solicitalo ao seu titora/or de ensinanza ao remate de calquera sesión de clase que lle imparta, e o/a docente asignaralle unha hora e lugar para manter a entrevista. Do mesmo xeito, a titora/or de ensinanza poderá chamar a unha entrevista, nunha data e lugar concertado, a calquera alumna/o da súa titoría, para tratar temas relativos á convivencia e proceso de aprendizaxe no centro.

12. ELECCIÓN DE DELEGADO/A DE GRUPO

Procedemento de elección de delegado/a

1. O alumnado de cada curso que se imparta na escola, elixirá, por sufraxio directo, secreto e non delegable no prazo máximo de un mes desde o inicio do curso escolar, unha persoa delegada de curso, que formará parte da xunta de representantes do alumnado. Elixirase tamén unha persoa subdelegada que substituirá a delegada en caso de ausencia ou enfermidade e que a apoiará nas súas funcións.

2. As eleccións de representantes do alumnado, así como a do delegado ou delegada que presidirá a xunta, serán convocadas pola xefatura de estudos, e organizadas por ela en colaboración cos/coas titores/as e os/as representantes do alumnado na xunta de escola.

Funcións dos delegados de grupo:

a) Asistir ás reunións da xunta de representantes do alumnado e participar nas súas deliberacións.

b) Expoñer ás autoridades académicas as suxestións e reclamacións do grupo ao que representan.

c) Fomentar a convivencia entre o alumnado do seu curso.

d) Colaborar co profesorado e co equipo directivo da escola para o bo funcionamento desta.

e) Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións da escola.

2. Os/as representantes do alumnado non poderán ser sancionados/as polo exercicio das súas funcións como voceiros/as dos alumnos e alumnas, nos termos da normativa vixente.

DATA LÍMITE de elección e comunicación de delegado/a e subdelegado/a ao Xefe de Estudos, a indicada polo titor do grupo en cada curso

13. Normas en caso de evacuación.

           No caso de escoitar a Alarma Acústica de Emerxencia, as normas para a evacuación do centro son as seguintes:

 • Cada profesor/a evacúa unicamente a aula que lle é asignada na súa quenda de clase cara o Punto de Encontro (Praza de Irmán Gómez).
 • Para a evacuación da aula, o alumnado colocarase nunha fila, que será encabezada polo profesor/a e rematada polo delegado/a (de forma que quede controlado todo o grupo). O profesor/a conta o alumnado presente.
 • O profesor comproba que non queda ninguén dentro.
 • Antes de sair o profesor asegúrase de que se pechan xanelas, portas e corte de suministro eléctrico (se existe, senón corte do interruptor de iluminación)
 • O delegado/A marca que a aula foi evacuada e revisada
 • A evacuación dirixirase cara ás vías de evacuación máis seguras (as sinalizadas nos planos de evacuación)
 • Non se empregarán en ningún caso ascensores nin montacargas.
 • As prioridades de evacuación entre as aulas serán as seguintes:
  • En cada andar terá prioridade de saida a aula máis próxima á saida exterior
  • Entre andares teñen prioridade de evacuación os andares máis baixos con respecto aos máis altos.

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria