Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Secretaría]

Documentación

DOCUMENTACIÓN DA MATRÍCULA - ALUMNADO DE NOVO INGRESO:

 

Ciclos Superiores:

INSCRICIÓN PARA AS PROBAS DE ACCESO:

 • Solicitude no modelo oficial –entrégase unha única instancia na secretaría da Escola que imparta a especialidade á que se queira acceder como primeira opción-
 • Fotocopia do DNI ou pasaporte.
 • Titulación (fotocopia cotexada):
  • Acceso directo:
   • Certificado de estudos en que figuren as cualificacións das diferentes materias cursadas e ter realizado o depósito do título.
   • Por experiencia laboral: 
    • Certificación da empresa na que conste a duración do contrato, a actividade desenvolvida e o período no que se realizou (no caso de traballadores por conta propia, certificación de alta no censo de obrigados tributarios).
    • Título de bacharelato.

 

  • Acceso por proba específica: título de bacharelato ou equivalente, ou certificación onde conte o depósito do título. Pódese substituir por:
   • proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
   • proba de madureza para ciclos formativos de grao superior de formación profesional
   • proba de madureza de grao superior de ensinanzas deportivas
   • proba de madureza das Ensinanzas Artísticas Superiores

 

IMPORTANTE: ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES DE BACHARELATO: poden presentarse ás probas de acceso e acreditar en setembro a obtención da titulación requirida.

 • Certificado da proba de acceso ao ciclo formativo, se fose o caso.

 

MATRÍCULA (unha vez obtida praza, polas distintas modalidades de acceso):

 • Solicitude no modelo oficial
 • 2 Fotografías
 • Resgardo do abono do seguro escolar, no caso de ser menor de 28 anos

 (importante: non formalizar a matrícula no prazo establecido implica a perda do dereito a acceder ese curso ás ensinanzas)

 

 

Ensinanzas Superiores de Deseño:

INSCRICIÓN PARA AS PROBAS DE ACCESO:

 • Solicitude no modelo oficial –entrégase unha única instancia na secretaría da Escola que imparta a especialidade á que se queira acceder como primeira opción-.
 • Fotocopia do DNI ou pasaporte.
 • Unha foto carné
 • Resgardo do impreso de abono das taxas das probas de acceso (exento alumnado de acceso directo)
 • Titulación:
  • Acceso directo: Certificado de estudos do ciclo formativo en que figuren as cualificacións das diferentes materias cursadas e ter realizado o depósito do correspondente título ou o libro de cualificacións do ciclo formativo.
   • Proxecto Final Pendente: Aquelas persoas que teñan pendente a superación do Proxecto Final do Ciclo Superior poderán realizar igualmente a inscrición, debendo aportar posteriormente certificado da solicitude do título no período de matrícula.
     
  • Acceso por proba específica, algunha das titulacións:

- Título de bacharelato ou certificación académica en que figure ter realizado o depósito do correspondente título, ou libro de cualificacións do bacharelato.
- Certificación de ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
- De non posuír algunha destas titulacións e ter 18 anos cumpridos no ano da proba, deberase superar previamente unha proba de madureza, inscribíndose ao efecto co impreso oficial.

Candidatos con materias pendentes do Bacharelato: Aquelas persoas que desexen realizar a proba específica de acceso e teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán realizar a dita proba, e, no caso de obter praza, matricularse de forma provisional no prazo establecido, debendo acreditar a obtención do título de bacharel antes do inicio do curso no mes de setembro; no caso de non acreditalo perderán o dereito á matrícula e á praza.

MATRÍCULA (unha vez obtida praza, polas distintas modalidades de acceso)

 • Solicitude no modelo oficial
 • 2 Fotografías
 • Resgardo do abono do seguro escolar, no caso de ser menor de 28 anos
 • Resgardo do abono das taxas da matrícula

(importante: non formalizar a matrícula no prazo establecido implica a perda do dereito a acceder ese curso ás ensinanzas)

Cursos Monográficos:

 • Solicitude no modelo que se facilitará na secretaría da Escola.
 • Fotocopia do DNI.
 • Unha foto carné

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria