Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Secretaría]

Guía acollemento profesorado

 1. Presentación do centro 
 2. Política de calidade
 3. Organigrama
 4. ENQUISA autoavaliación COVID 19
 5. Plan de adaptación ao COVID 19 - Resumo actuacións ante contactos posibles positivos
 6. Plan de continxencia COVID 19 (que facer en caso dun gromo) 
 7. Trámites solicitude cartilla de desprazado SERGAS
 8. Participación da comunidade educativa:  Buzón de suxestións 
 9. Acceso á documentación do Sistema de Xestión da Calidade aquí. Acceso co nome de usuario/a e o contrasinal da súa conta de correo de edu.xunta.es. Códigos para memorias e programacións das materias, consulta aqui 
 10. Lexislación aplicable: Para os ciclos: consultar aquí. Para as Ensinanzas Superiores en Deseño, consultar aquí
 11. NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO (N.O.F.)
 12. Calendario escolar. Calendario de acollemento.
 13. Horarios e calendario.
 14. Calendario reunións profesorado Ciclos aquí
 15. Calendario reunións profesorado Ensinanzas Superiores Deseño, aquí
 16. Solicitude de información persoal/profesional do profesorado para incorporar na información pública na web. Entregar á xefatura de estudos o seguinte documento, descarga aquí
 17. Autorización uso imaxe persoal. Como nas actividades realizadas polo centro farase publicidade delas na web e redes sociais. Para dar autorización ao centro para poder publicar imaxes vosas facendo actividades con voso alumnado tendes que entregar firmado na secretaría o seguinte documento 
 18. Protocolo de control do persoal: cumprimento do horario docente. 

  O control de asistencia ao centro no horario laboral establecido de 23 horas semanais presenciais (horas lectivas,  titorías, coordinacións, etc) é de obrigado cumplimento, e faise por medio da lectura da huella dactilar no lector situado na sala de profesores. O profesorado do centro terá que facer a lectura da pegada dactilar no horario de entrada e de saída do centro. No caso dun mal funcionamento a xefatura de estudos será avisada mediante un correo electrónico de dita incidencia (xefatura@easd.es).

  De non funcionar o sistema debido a unha avería poñeranse unha folla de firma na que deberá firmarse á entrada e saída do centro, poniendo a hora da mesma a seu carón.

  O profesorado de nova incorporación terá que facer o proceso de rexistro da súa pegada dactilar para poder realizar o control de entrada/saída do centro coa xefatura de estudios.

 19. Normativa de permisos e licenzas, consulta aquí. O modelo para solicitar permisos e licencias o tendes aquí en .pdf editable.
 20. Secretaría virtual. Xefatura de Estudos xestiona a alta e os permisos
 21. Aula virtual e Coordinación TIC: O profesor/a de Medios Informáticos leva a Coordinación TIC, e no seu departamento lévase a xestión do relativo ao uso desta plataforma de ensino/aprendizaje Moodle (aula virtual) que está dispoñible para calquera docente do noso centro. Tamén dende o departamento xestionan o acceso a rede wifi da escola e as licencias dos programas informáticos que necesitedes.
 22. Carné de Profesorado. Para solicitar o Carné de Profesor/a da EASD Mestre Mateo cómpre dirixirse ao despacho do Secretario da Escola sito no segundo andar.
 23. Información académica
  • Deseño de Moda. Consulta aquí
  • Deseño de Produto. Consulta aquí
  • CS Técnicas Escultóricas. Consulta aquí
  • CS Xoiaría. Consulta aquí
  • CS Fotografía. Consulta aquí
 24. Xustificante de acollemento de profesorado. Podes descargar aquí o documento e debes entregalo cuberto e asinado na Secretaría para incorporar ao teu expediente persoal. Prazo: 10 días naturais dende a incorporación
 25. Información sobre servizos
  • Licencias software para profesorado. Consultar en Coordinación TICS
  • Biblioteca. A coordinadora da biblioteca será a Profesora Sandra García. As normas de funcionamento e demais información pódese consultar aquí
  • Secretaría. Horario de atención ao público: de 10:00 a 13:00 horas, de luns a venres -excepto agosto pechado por vacacións
  • Fotocopiadoras. Na Conserxería situada no primeiro andar existe un servizo de fotocopiadora dispoñible para alumnado e profesorado do centro. O horario coincide co horario de apertura do centro.
  • Cafetería. O centro dispón de 2 microondas, unha fonte, máquina de café e máquina de bebidas e outra máquina con diversos produtos no primeiro andar, así como varias mesas e cadeiras situadas nesa zona e que poden ser empregadas polo alumnado.
  • Dirección, Vicedirección e Xefatura de Estudios. Os despachos do equipo directivo atópanse no 2º andar. Na porta pódense consultar os horarios de atención ao público de cada cargo.
  • Departamentos das distintas Ensinanzas.
   • Departamento de Escultura: 1º andar (enfrente a Cafetería)
   • Departamento de Deseño de Produto. 2º andar (pegado as escaleiras metálicas)
   • Departamento de Xoiaría: xunto co departamento de Escultura.
   • Departamento de Deseño de Moda. 3º e 4º andar (pegado as escaleiras metálicas)
   • Departamento de Fotografía. 3º andar (enfrente aula 30)
 26. Coordinacións
  • Departamento de Calidade e Promoción das Ensinanzas. Coordinadora: Profesora Iria Parga Rodríguez. Lugar: Dpto. de Deseño de Moda, no 3º/4º andar (pegado as escaleiras metálicas)
  • Departamento de TIC. Coordinador: Miguel Ángel Piay Ces. Lugar:  Dpto. de Deseño de Produto, no 2º andar (pegado as escaleiras metálicas)
  • Departamento de Formación do profesorado. Coordinadora: Vanessa Díaz Otero. Lugar:  Dpto. de Deseño de Moda, no 3º/4º andar (pegado as escaleiras metálicas)
  • Departamento de Relación con Empresas, Estudos ou Talleres. Coordinador: Manuel Antonio García Freire. Lugar:  Dpto. de Fotografía, no 3º andar (frente aula 30)
 27. Normas en caso de evacuación.

           No caso de escoitar a Alarma Acústica de Emerxencia, as normas para a evacuación do centro son as seguintes:

 • Cada profesor/a evacúa unicamente a aula que lle é asignada na súa quenda de clase cara o Punto de Encontro (Praza de Irmán Gómez).
 • Para a evacuación da aula, o alumnado colocarase nunha fila, que será encabezada polo profesor/a e rematada polo delegado/a (de forma que quede controlado todo o grupo). O profesor/a conta o alumnado presente.
 • O profesor comproba que non queda ninguén dentro.
 • Antes de sair o profesor asegúrase de que se pechan xanelas, portas e corte de suministro eléctrico (se existe, senón corte do interruptor de iluminación)
 • O delegado/A marca que a aula foi evacuada e revisada
 • A evacuación dirixirase cara ás vías de evacuación máis seguras (as sinalizadas nos planos de evacuación)
 • Non se empregarán en ningún caso ascensores nin montacargas.
 • As prioridades de evacuación entre as aulas serán as seguintes:
  • En cada andar terá prioridade de saida a aula máis próxima á saida exterior
  • Entre andares teñen prioridade de evacuación os andares máis baixos con respecto aos máis altos.
Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria