Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Información Acceso]

Documentación Acceso Deseño

Ensinanzas Superiores de Deseño:

INSCRICIÓN PARA ACCESO: ver aqui

Importante!! Traer Orixinal e fotocopia da documentación.

INSCRIPCIÓN PARA AS PROBAS DE ACCESO:

 • Solicitude no modelo oficial –entregarase unha única instancia na web www.edu.xunta.gal/eas ou na secretaría da Escola que imparta a especialidade á que se queira acceder como primeira opción-.
 • Fotocopia de DNI o pasaporte.
 • Unha foto carné
 • Resgardo do impreso de abono das taxas das probas de acceso (exento alumnado de acceso directo)
 • Titulación:
  • Acceso directo: Certificado de estudios do ciclo formativo en que figuren as cualificacións das diferentes materias cursadas e ter realizado o depósito do título ou o libro de calificacións do ciclo formativo.
  • Proxecto Final Pendente: Aquelas persoas que teñan pendente a superación do Proxecto Final do Ciclo Superior no momento de realizar a inscripción deberán aportar certificado da solicitude do título no período de matrícula.
 • Acceso por proba específica, algunha das titulacións: 
  • Título de bacharelato ou certificación académica en que figure ter realizado o depósito do correspondente título, ou libro de calificacións do bacharelato.
  • Certificación de ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
  • De non poseer algunha destas titulacións e ter 18 años cumpridos no ano da proba, se deberá superar previamente unha proba de madureza, inscribiéndose ao efecto co impreso oficial.
   • Candidatos con materias pendientes do Bacharelato: recomendamos matricularse para realizar a proba de madurez. Xa que non se reservarán prazas para aspirantes pendentes de aportar o título de bacharelato en septembro.

MATRÍCULA (unha vez obtida praza, polas distintas modalidades de acceso)

 • Solicitude no modelo oficial
 • 2 Fotografías
 • Resgardo do abono do seguro escolar, no caso de ser menor de 28 anos
 • Resgardo do abono das taxas da matrícula

Importante: non formalizar a matrícula no prazo establecido implica a perda do dereito a acceder ese curso ás ensinanzas

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria