Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Acceso]

Documentación Acceso Deseño

Ensinanzas Superiores de Deseño:

INSCRICIÓN PARA ACCESO:

 • Solicitude no modelo oficial –entrégase unha única instancia na secretaría da Escola que imparta a especialidade á que se queira acceder como primeira opción-.Pdes descargar o modelo aquí
 • Fotocopia do DNI ou pasaporte.
 • Unha foto carné
 • Resgardo do impreso de abono das taxas das probas de acceso (exento alumnado de acceso directo)
 • Titulación:
  • Acceso directo: Certificado de estudos do ciclo formativo en que figuren as cualificacións das diferentes materias cursadas e ter realizado o depósito do correspondente título ou o libro de cualificacións do ciclo formativo.
  • Proxecto Final Pendente: Aquelas persoas que teñan pendente a superación do Proxecto Final do Ciclo Superior poderán realizar igualmente a inscrición, debendo aportar posteriormente certificado da solicitude do título no período de matrícula.
  • Acceso por proba específica, algunha das titulacións:
   • De non posuír algunha destas titulacións e ter 18 anos cumpridos no ano da proba, deberase superar previamente unha proba de madureza, inscribíndose ao efecto co impreso oficial.
   • Candidatos con materias pendentes do Bacharelato:  recomendamos matricularse para realizar a proba de madureza (no caso de ter 18 anos ou cumplilos no ano en curso). Non se reservan prazas para aspirantes pendentes de aportar o título de bacharelato en setembro.
   • Certificación de ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
   • Título de bacharelato ou certificación académica en que figure ter realizado o depósito do correspondente título, ou libro de cualificacións do bacharelato.

MATRÍCULA (unha vez obtida praza, polas distintas modalidades de acceso)

 • Solicitude no modelo oficial
 • 2 Fotografías
 • Resgardo do abono do seguro escolar, no caso de ser menor de 28 anos
 • Resgardo do abono das taxas da matrícula

Importante: non formalizar a matrícula no prazo establecido implica a perda do dereito a acceder ese curso ás ensinanzas

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria