Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Información Acceso]

Documentación Acceso Ciclos

Ciclos Superiores:

INSCRICIÓN PARA AS PROBAS DE ACCESO:

 1. Cubrir a Solicitude na web do centro* ou entregar unha Solicitude no modelo oficial –cubrirase na aplicación web do centro, ou entrégase unha única instancia na secretaría da Escola que imparta a especialidade á que se queira acceder como primeira opción- (* De optar pola inscripción mediante a aplicación da web do centro terá que enviarse nese momento copia da documentación solicitada ao correo electrónico matricula@easd.es. No caso de opter praza no centro, o alumnado terá que presentar en secretaría a documentación orixinal no momento de facer a matrícula. Non poidendo realizar a matrícula aquel alumnado que non cumpra con este requisito.)
 2. Fotocopia do DNI ou pasaporte.
 3. Titulación (fotocopia cotexada):
  • Acceso directo:
   • Título de bacharel, modalidade de artes, ou de bacharelato experimental
   • Por experiencia laboral: Certificación da empresa na que conste a duración do contrato, a actividade desenvolvida e o período no que se realizou (no caso de traballadores por conta propia, certificación de alta no censo de obrigados tributarios).
   • Certificado de estudos en que figuren as cualificacións das diferentes materias cursadas e ter realizado o depósito do título.
  • Acceso por proba específica: título de bacharelato ou equivalente, ou certificación onde conste o depósito do título. Pódese substituir por:
   • Certificado de superación da proba de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grao medio/superior (parte común)
   • proba de madureza de grao superior de ensinanzas deportivas
   • proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos
   • proba de madureza das Ensinanzas Artísticas Superiores

IMPORTANTE: ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES DE BACHARELATO: poden presentarse ás probas de acceso e acreditar en setembro a obtención da titulación requirida. AVISO: Estes aspirantes optarán ás prazas que queden vacantes despois do periodo de matriculación do mes de xullo.

MATRÍCULA (unha vez obtida praza, polas distintas modalidades de acceso):

 • Solicitude no modelo oficial
 • 2 Fotografías
 • Resgardo do abono do seguro escolar, no caso de ser menor de 28 anos

 (importante: non formalizar a matrícula no prazo establecido implica a perda do dereito a acceder ese curso ás ensinanzas. Recordade que si cubrides a solicitude de preinscripción na aplicación web, teredes que presenar en secretaría os orixinais da documentación enviada ao correo electrónico matricula@easd.es para poder facer a matrícula)

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria