Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Información Acceso]

Acceso Ciclos Formativos das Ensinanzas Profesionais de Deseño

A MATRÍCULA FORMALIZARASE DE FORMA PRESENCIAL na Secretaría da EASD Mestre Mateo (unha vez obtida praza, polas distintas modalidades de acceso):

  • Solicitude no modelo oficial (FOTOGRAFÍA, ESCULTURA, XOIARÍA)
  • 2 Fotografías
  • Resgardo do abono do seguro escolar, no caso de ser menor de 28 anos

(Importante: non formalizar a matrícula no prazo establecido implica a perda do dereito a acceder ese curso ás ensinanzas. Recordade que si cubrides a solicitude de preinscripción na aplicación web, teredes que presenar en secretaría os orixinais da documentación enviada ao correo electrónico matricula@easd.es para poder facer a matrícula)

Ligazón para a solicitude de cita previa: CITA PREVIA

RELACIÓN ASPIRANTES ADMITIDOS EN TRASLADO DE EXPEDIENTE E CONTINUACIÓN DE ESTUDOS CURSO 21-22

 

CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS DAS PROBAS EXTRAORDINARIAS. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS DAS PROBAS EXTRAORDINARIAS. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS INSCRITAS NOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

RELACIÓN DE PERSOAS INSCRITAS NAS PROBAS EXTRAORDINARIAS. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

RELACIÓN DE PRAZAS ASIGNADAS E LISTAXE DE ESPERA

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS A CURSAR ENSINANZAS PROFESIONAIS DE DESEÑO

CUALIFICACIÓN DEFINITIVA DA PROBA ESPECÍFICA

CUALIFICACIÓN PROVISIONAL DA PROBA ESPECÍFICA

CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS DA PROBA SUBSTITUTIVA DA TITULACIÓN DE BACHARELATO

CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS DA PROBA SUBSTITUTIVA DA TITULACIÓN DE BACHARELATO

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS INSCRITAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS INSCRITAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

INFORMACIÓN SOBRE O ACCESO:

       >>> Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño

       >>> Documentación necesaria para a preinscición e para a matrícula (Importante!! Traer Orixinal e fotocopia)

       >>> Taboleiro: oferta de prazas e calendario de acceso, probas e matrículas.

NOVO Normas de hixiene e seguridade para a celebración das probas de acceso

Información xeral:

O prazo será do 20 de maio ata o 23 de xuño de 2021 para a inscripción nos Ciclos superiores de Fotografía, Técnicas Escultóricas, Xoiaría Artística e para o Modular de Taller de Dourado.

Para aqueles interesados en estudar un ciclo superior no próximo curso  podedes consultar o apartado de Preguntas Frecuentes Ciclos, no que atoparedes un resumo dos requisitos, documentación a presentar e modelos de exames de convocatorias anteriores. Tamén podedes consultar os plans de estudos dos Ciclos de Grao Superior no apartado de oferta formativa.

E tamén podes descargar modelos de exame das probas de acceso de madureza e específica de cursos anteriores ao final desta páxina.

INSCRICIÓN: Para todos aqueles/as que elixan estudar o ciclo de Fotografía, Técnicas Escultóricas ou Xoiaría como primeira ou única opción na nosa escola. Todas as persoas aspirantes teñen que realizar a inscrición no prazo sinalado (acceso directo ou acceso mediante probas) na web da EASD Mestre Mateo a través dos seguintes enlaces:  Inscripción Ciclo de Xoiaría, Inscripción Ciclo de Fotografía, Técnicas Escultóricas ou Taller de Dourado (que se habilitará o día 20 de maio ás 9:00h.) e seguindo estas instruccións, ou na secretaría da Escola previa solicitude de cita previa na secretaría (Importante!! Traer Orixinal e fotocopia da documentación).

Para a formalización das solicitudes de admisión cubrirase o formulario na web do centro a partir do día 20 de maio ou descargarase o modelo que entregarase cuberto o día e hora que se lles dé a cita previa para facer a inscripción na secretaría, onde lle aclararán as dúbidas, de ser o caso, de como cubrilo. As persoas aspirantes que deban realizar a proba de madureza farano constar no punto correspondente da inscrición.

Ligazón para a solicitude da cita previa (recomendamos realizar a inscrición online para a seguridade das persoas e para evitar colas e aglomeracións): CITA PREVIA

Lembrade que no caso de acadar praza teranse que presentar os orixinais da documentación presentada on-line no prazo de matrícula. De facela preinscripción presencialmente con cita previa, entregarase unha única solicitude na secretaría da escola á cal se queira acceder como primeira ou única opción, xunto coa seguinte documentación

Documentación para a inscripción:

a) Copia de DNI, NIE.

b) Documentación académica segundo proceda.

c) Acreditación de ter experiencia laboral de, polo menos, un ano, relacionada directamente coas competencias profesionais do ciclo a que se queira acceder.

d) Documento acreditativo do grao de discapacidade.

e) Documento acreditativo da condición de deportista galego de alto nivel e/ou rendemento, de ser o caso.

 

ACCESO MEDIANTE PROBAS (podedes ver exemplos de probas mais abaixo):

Terán acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior os aspirantes que cumpran calquera dos seguintes requisitos: 

a) Estar en posesión do título de bacharelato, ou equivalente para os efectos académicos, e superar a correspondente proba específica.

b) As persoas aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente para os efectos académicos deberán ter dezanove anos, ou dezaoito anos no caso de que acrediten estar en posesión dun título de técnico en artes plásticas e deseño da mesma familia profesional artística ca aquel ao que pretenden acceder, e superar a proba de madureza, ademais da correspondente proba específica.

ACCESO DIRECTO: Estará exento de realizar a proba específica de acceso aos graos medio e superior das ensinanzas de artes plásticas e deseño quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:

  • Titulación de bacharelato en artes,ou de bacharelato experimental; título superior de conservación e restauración de bens culturais, licenciatura en belas artes, arquitectura, enxeñaría técnica en deseño industrial, ou ben acreditar unha experiencia laboral de polo menos un ano relacionada coas competencias profesionais do título ao que se queira acceder.
  • Titulación de técnico superior de artes plásticas e deseño, dunha familia relacionada coas ensinanzas que se desexan cursar.
  • Título superior de Artes Plásticas ou título superior de Deseño, nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes.
  • Título superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades.
  • Licenciatura ou grao en Belas Artes.
  • Arquitectura ou grao en Arquitectura.
  • Enxeñaría técnica en Deseño Industrial ou grao en calquera especialidade de Deseño Industrial.

CALENDARIO DE ACCESO E MATRÍCULA

 

CICLOS SUPERIORES

CICLOS MEDIOS

 

 Inscripción

Do 20 maio ao 23 de xuño

Do 20 de maio ao 1 de setembro

Na páxina web ou na secretaría (mediante solicitude de cita previa) da Escola de Arte e Superior de Deseño elexida en primeiro lugar.

Publicación definitiva de admitidos ás probas

 30 de xuño

7 de setembro

Tablón de anuncios da escola e na web http://www.edu.xunta.gal

Proba de Madureza

2 de xullo

8 de setembro

EASD Mestre Mateo

Proba Específica

9 de xullo

15 de setembro

EASD Mestre Mateo

Publicación das cualificacións p. especif.

12 de xullo

16 de setembro

Tablón de anuncios e na web da EASD Mestre Mateo

Reclamación de cualificacións p. especif.

14-15 de xullo

17-20 setembro

Secretaría da EASD Mestre Mateo

Lista definitiva de cualificacións e adxudicación de prazas

16 de xullo

21 de setembro

Tablón de anuncios,  na web da EASD Mestre Mateo e no portal educativo

 (http:// www.edu.xunta.gal)

Matrícula

Do 19 ao 22 de xullo

23 ao 28 de setembro

Secretaría do centro onde se obteña plaza

Relación de prazas asignadas, de prazas vacantes e listaxe de espera

23 de agosto

28 de setembro

http:// www.edu.xunta.gal

Alumnos con materias pendentes da ESO/Bacherelato: acreditación da superación de materias

16 e 17  de setembro

 

Secretaría do centro onde se obteña plaza

 

DESCRIPCIÓN DAS PROBAS:

PROBA DE MADUREZA

Primeira parte: de 10 a 13 horas. Segunda parte: de 17 a 18 horas.

• Primeira parte: Versará sobre as seguintes materias: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, Lingua Estranxeira (Inglés ou Francés), Historia de España, Filosofía.

Cumprirá seleccionar tres das materias e desenvolver por escrito unha cuestión que se propoña para cada unha das tres elixidas. O tempo máximo para a súa realización será de tres horas. Nestes exercicios valoraranse a madureza e o nivel de coñecementos sobre estas áreas propias do currículo de bacharelato, o grao de madureza da persoa aspirante en canto á correcta comprensión de conceptos, a utilización da linguaxe e a capacidade de análise e de síntese.

• Segunda parte: Historia da Arte. 

Versará sobre contidos relacionados coa historia da arte.

Esta proba de madureza é válida para todo o estado español, non caduca e pode realizarse noutros centros de FP e outras EASD.

Exempos Probas de Madureza:

Exemplo proba curso 2018-19: Parte 1 - Parte 2 / Exemplo proba curso 2019-20: Parte 1 - Parte 2 / Exemplo proba curso 2020-21: Parte 1 - Parte 2

 

PROBA ESPECÍFICA

Primeira parte: de 10 a 14 horas. Segunda parte: de 17 a 19 horas.

a) Primeiro exercicio: proba escrita

Desenvolvemento por escrito, durante un tempo máximo dunha hora, de temas propostos nun texto ou por medio de documentación gráfica relacionados coas artes plásticas. Valoraranse as capacidades lingüísticas e os coñecementos histórico- artísticos.

b) Segundo exercicio: realización.

 
Realización, durante un tempo máximo de dúas horas, de bosquexos e debuxos sobre un tema proposto que servirán de base para a posterior realización. Valoraranse as destrezas, as habilidades, as capacidades de percepción, de observación e de aptitude, así como a predisposición para os estudos concretos dos ciclos correspondentes á familia profesional.  
 
c) Terceiro exercicio: execución. 
 
Execución, durante un tempo máximo de dúas horas, da forma que determine o tribunal, cos bosquexos realizados no exercicio anterior, dun traballo relacionado co ciclo ao que a persoa aspirante pretende acceder. Valorarase a capacidade artística e a creatividade do/da aspirante, o sentido do espazo e a capacidade compositiva, así como a predisposición para os estudos concretos dos ciclos correspondentes á familia profesional. 

Exempos Proba Específica:

Exemplo proba curso 2018-19 / Exemplo proba curso 2019-20 / Exemplo proba curso 2020-21

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria