Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Información Acceso]

Acceso Ensinanzas Superiores de Deseño

A MATRÍCULA FORMALIZARASE DE FORMA PRESENCIAL na Secretaría da EASD Mestre Mateo (unha vez obtida praza, polas distintas modalidades de acceso)

 • Solicitude no modelo oficial (MODA, PRODUTO)
 • 2 Fotografías
 • Resgardo do abono do seguro escolar, no caso de ser menor de 28 anos
 • Resgardo do abono das taxas da matrícula

Importante: non formalizar a matrícula no prazo establecido implica a perda do dereito a acceder ese curso ás ensinanzas

Ligazón para a solicitude de cita previa: CITA PREVIA MESTRE MATEO

RELACIÓN ASPIRANTES ADMITIDOS EN TRASLADO DE EXPEDIENTE E CONTINUACIÓN DE ESTUDOS CURSO 21-22

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS EN 2ª ADXUDICACIÓN

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS A CURSAR ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DESEÑO

CUALIFICACION DEFINITIVA DA PROBA ESPECÍFICA

CUALIFICACIÓN PROVISIONAL DA PROBA ESPECÍFICA

CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS NAS PROBAS SUBSTITUTIVAS DE TITULACIÓNS DE BACHARELATO

CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS NAS PROBAS SUBSTITUTIVAS DE TITULACIÓNS DE BACHARELATO

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS INSCRITAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS INSCRITAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS

>>> INSTRUCIÓNS PARA O ACCESO E ADMISIÓN PARA AS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO 

Normas de hixiene e seguridade para a celebración das probas de acceso

INSCRICIÓN: Do 19 de maio ao 17 de xuño de 2021. Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de xeito telemático. Non obstante, tamén poderase formalizar nas secretarías das escolas. As persoas aspirantes que so dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscripción nas secretarías das escolas.

Telemáticamente cubrindo o formulario en: https://www.edu.xunta.gal/eas/, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Para completar o proceso de inscripción, deberase presentar unha copia da solicitude xunto coa documentación requerida na secretaría de calquera das Escolas de Arte e Superiores de Deseño.

Instrucións axuda pago de taxas telemático para a inscrición acceso a Deseño. 

Presencial nas secretarías da: EASD Mestre Mateo, EASD Pablo Picasso, EASD Ramón Falcón, EASD Antonio Faílde. Para a Mestre Mateo será necesario solicitar cita previa na seguinte ligazón: CITA PREVIA MESTRE MATEO. (Importante!! Traer Orixinal e fotocopia da documentación)

Horario de atención ao público da Secretaría da EASD Mestre Mateo: de 9:00 a 13:00 horas, de luns a venres. Lembramos que a recomendación é realizar a inscrición telemática, pola seguridade das persoas e para evitar colas e aglomeracións. Lembramos tamén que para entregar a documentación xenerada na inscrición telemática non é necesario solicitar cita previa.

Para a formalización das solicitudes de admisión na Secretaría falicitaranlles ás persoas interesadas o modelo para o efecto, tamén pódese descargar aquí o modelo para acceso mediante proba específica ou o modelo para acceso directo, no que se indicará a orde de preferencia de especialidade e escola na que se desexan cursar estas ensinanzas. Pódense solicitar un máximo de catro opcións. Unha vez cuberto, deberase presentar unha única solicitude na secretaría, xunto coa seguinte documentación (Importante!! Traer Orixinal e fotocopia da documentación):

a) Copia de DNI, NIE ou pasaporte.

b) Resgardo do aboamento dos prezos públicos segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño), consonte un destes modelos oficiais, xunto cos certificados de exención ou redución correspondente, se é o caso:

– Modelo E (autocopiativo en papel facilitado nas secretarías das escolas).

– Modelo AI, xerado electronicamente e impreso desde a ligazón: http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

– Modelos 730 e 731, xerados electronicamente no portal da internet da Axencia Tributaria de Galicia (https://ovt.atriga.gal).

O pagamento dos prezos públicos correspondentes ás probas de acceso non poderá ser fraccionado.

Consultar as instruccións para realizar o pago da inscripción de modo telemático aquí.

DATAS E LUGARES DAS PROBAS (tendes exemplos das probas mais abaixo):

PROBA MADUREZA: 28 de xuño, ás 9.00 horas, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.

PROBA ESPECÍFICA: Realizarase o 6 de xullo na EASD elexida como 1º opción: Mestre Mateo, Pablo Picasso, Ramón Falcón e Antonio Faílde.  Primeira parte: das 11.00 ás 13.00 horas. – Segunda parte: das 16.00 ás 20.00 horas

Podedes atopar exemplos das probas para descargar ao final desta páxina

PRAZAS OFERTADAS: 

 

 

Deseño de Moda

Deseño de Produto

A

 Acceso Directo

6

4

 Proba Específica

20

14

C

Reserva Deportistas de Alto Nivel e  Rendemento, superando proba específica

(as necesarias)

(as necesarias)

D

Reserva aspirantes con discapacidade do 33%, superando proba específica

3

2

 

TOTAL PRAZAS

30

20

As prazas non cubertas en calquera quenda acumularanse á reserva B. As prazas non cubertas así acumularanse á reserva A.

Tipos de acceso:

Acceso directo
 • Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño

20% das prazas
Acceso mediante Proba Específica
 • Título de bacharelato ou equivalente

 • Proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos superada

 • Sen título de acceso: superando previamente a proba de madureza para aspirantes que cumpran 18 anos no ano actual

80% das prazas

As probas de acceso realizaranse alomenos unha vez ao ano e serán as mesmas para todas as Escolas Superiores de Deseño de Galicia.

A superación da proba específica so ten validez para ese curso, sendo válida para matricularse en calquera centro do Estado onde se cursen esas ensinanzas.

PROBA DE MADUREZA

 • única para todas as especialidades de Deseño

 • versará sobre as materias comúns do Bacharelato

 • cualificarase como apto ou non apto. O apto permitirá o acceso á Proba Específica

EXEMPLOS PROBA DE MADUREZA:

Proba Madureza 2018-19 / Proba Madureza 2019-20 / Proba Madureza 2020-21

 

PROBA ESPECÍFICA:

 • ÚNICA PARA TODAS AS ESPECIALIDADES: PRODUTO, MODA, INTERIORES E GRÁFICO

 • versará sobre os coñecementos, aptitudes e habilidades para cursar con aproveitamento estes estudos

 • cualificarase con nota numérica de 0 a 10 con dous decimais. Será o resultado da media aritmética das cualificacións obtidas nas dúas partes da proba. Superarase a proba cunha nota media final a partir de 5,00.

ESTRUTURA DA PROBA ESPECÍFICA

ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño. Artigo 5.  Características da proba específica de acceso. A Proba Específica de acceso ás ensinanzas superiores en Deseño constará de dúas partes: 

a) Primeira parte:
Durante un máximo de dúas horas, a partir dun texto, imaxe e/ou material audiovisual proporcionado polo tribunal, os/as aspirantes deberán facer por escrito un comentario crítico e razoado e responder á/s cuestión/s que o tribunal lles formule ao respecto.
Nesta parte da proba, o tribunal valorará:
– A comprensión dos conceptos, a utilización da linguaxe, a capacidade de análise e síntese e o nivel expresivo e expositivo amosados.
– A capacidade para desenvolver razoadamente ideas e argumentos.
– O coñecemento dos valores significativos do deseño en xeral no contexto histórico, cultural e socioeconómico.
– A identificación e valoración dos movementos artísticos e intelectuais máis representativos en relación co deseño.

b) Segunda parte. Os/as aspirantes realizarán dous exercicios de debuxo durante un máximo de catro horas: 

– 1º exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo proposto polo tribunal, realizado a lapis de grafito sobre papel tamaño DIN A3.
– 2º exercicio: debuxo a man alzada, utilizando os sistemas e técnicas de representación máis apropiadas, que serán definidos polo tribunal, do modelo do exercicio anterior. 
Nesta parte da proba o tribunal valorará a fidelidade representativa, os coñecementos amosados e a exactitude e limpeza da execución.

EXEMPLOS PROBAS ESPECÍFICAS

Probas Acceso 2018-19: 1ª parte - 2ª parte  / Probas Acceso 2019-20: 1ª parte - 2ª parte / Probas Acceso 2020-21: 1ª parte - 2ª parte

 

TABOLEIRO CO RESUMO DAS DATAS: Taboleiro resumo datas importantes

 

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE O ACCESO       

       >>> INSTRUCIÓNS PARA O ACCESO E ADMISIÓN PARA AS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO

       >>> Preguntas frecuentes

       >>> Taxas

 

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria