Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Taller de Xoiaría]

Programa

Taller de Xoiarí­a (1º curso): 380 horas totais. 12 horas lectivas semanais tres trimestres. Horario de mañá.

Taller de Xoiarí­a (2º curso): 320 horas totais. 10 horas lectivas semanais tres trimestres. Horario de mañá.

Decreto 100/2002, do 7 de marzo, polo que se establece o currí­culo do ciclo formativo de grao medio de artes plásticas e deseño de procedementos de xoiarí­a artí­stica. (D.O.G. do 8 de abril de 2002).
Módulo 7: taller de xoiaríaa (1º e 2º curso):
 
Capacidades terminais

 • Manexar máquinas e ferramentas propias do taller de xoierí­a.
 • Aplicar técnicas que permitan a construcción de pezas a partir dos planos correspondentes, así como a reparación ou modificación dos obxectos.
 • Desenvolve-la sensibilidade artí­stica e a creatividade.

Contidos

 • O taller de xoiería; o posto de traballo.
 • Máquinas e ferramentas.
 • Técnicas de xoierí­a.
 • Elementos para o engaste.

Criterios de avaliación

 • Interpretación correcta de planos.
 • Uso adecuado de cada ferramenta.
 • A coherencia na selección das técnicas que se sigan.
 • Realización correcta de pezas.
 • Acabamento perfecto (reterminación) da peza.
 • Sensibilidade artí­stica e creatividade demostradas no traballo.
Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria