Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Taller de Xoiaría]

Acceso Taller de Xoiaría (oferta modular)

O sistema de acceso é exactamente igual que para un Ciclo Formativo de Grao Medio de Ensinanzas Artísticas Profesionais.

NON SE OFERTA NO CURSO 2018-19

Prazo de inscrición nas probas de acceso: ata o 6 de setembro
Proba de madurez: 10 de setembro desde as 10:00 na EASD Mestre Mateo (Santiago). Primeira parte: de 10 a 13 horas. Segunda parte: de 16:30 a 19:30 horas.
Proba específica: 14 de setembro desde las 10:00 na EASD Mestre Mateo (Santiago). Primeiro exercicio: de 10 a 11 horas. Segundo exercicio: de 12 a 14 horas. Terceiro exercicio: de 17 a 19 horas.
Prazo de matrícula:  20 e 21 de setembro.
Descarga aquí o formulario de inscrición para as probas de acceso.

Modalidades de acceso

 

Acceso directo

Cubriranse as prazas por este orde:

  1. Título da ESO e acreditar experiencia laboral de polo menos un ano nas competencias do ciclo.
  2. Cursos comúns de artes aplicadas e oficios (Plan do 63 e Plan Experimental do 84)
  3. Bacharelato Artístico ou Bacharelato experimental
  4. Técnico ou Técnico Superior en artes plásticas e deseño dunha familia profesional relacionada, ou equivalente.
  5. Título Superior de Deseño, Título Superior de Artes Plásticas ou Título Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais
  6. Arquitectura, Licenciatura en Belas Artes ou Enxeñaría Técnica en Deseño Industrial ou grao en calquera especialidade de Deseño Industrial

Dentro de cada titulación ordenaranse os solicitantes pola media aritmética das cualificacións dos estudos alegados.

 
 
 
 
 
 
 
un mínimo do 50% das prazas
Acceso mediante proba específica    - Título de Graduado na ESO ou equivalente

 

   - Os aspirantes que cumpran 17 anos no ano de realización da proba, sen titulación de acceso, superando previamente unha proba de madureza

un mínimo do 35% das prazas

Reserva Deportistas de Alto Nivel e Rendemento

    Superando a proba específica

un mínimo do 5% das prazas
Reserva Minusvalidez de polo menos 33%
    Superando a proba específica
un mínimo do 5% das prazas
As prazas non cubertas en calquera destas modalidades de acceso pasarán ás outras.
 
Probas de acceso.

 

1º. PROBA DE MADUREZA (os alumnos que estando obrigados a facela a superen, realizarán posteriormente a proba específica)
A proba de acceso constará de dúas partes:
 
1. Parte xeral: materias comúns da ESO.
O alumno desenvolverá as cuestións que se formulen a partir dun texto escrito sobre as seguintes materias: lingua galega, lingua castelá, área científico-tecnolóxica e Área Sociocultural.
Nestos exercicios valoraranse a madureza e o nivel de coñecementos sobre estas áreas propias do currículo da ESO. Seleccionaranse tres das devanditas materias e desenvolver por escrito unha cuestión de entre dúas que se propoñan, para cada unha das tres elixidas.
Tempo máximo do exercicio: 60 minutos
 
2. Versará sobre contidos relacionados coa educación plástica e visual
 
 
2º. PROBA ESPECÍFICA
 
a) Primeiro exercicio: proba escrita.
Desenvolvemento, nun tempo máximo dunha hora, dun tema proposto nun texto sobre
artes plásticas e coñecementos histórico-artísticos. Neste exercicio valoraranse as capacidades lingüísticas e os coñecementos histórico-artísticos.
 
b) Segundo exercicio: realización.
Realización, durante un máximo de dúas horas, de bosquexos e debuxos sobre un tema proposto que servirán de base para a posterior realización. Neste exercicio valoraranse as destrezas específicas e as capacidades de observación, percepción e aptitude para os estudos concretos das distintas familias profesionais.
 
c) Terceiro exercicio: execución.
Execución, durante un tempo máximo de dúas horas, do xeito que determine o tribunal, cos bosquexos realizados no exercicio anterior, dun traballo relacionado co ciclo a que o alumno aspira a acceder.
Valorarase a capacidade artística e a creatividade do/da aspirante, o sentido do espazo,
a composición e a predisposición para os estudos concretos das distintas familias profesionais.
                              Enlace Consellería Educación: Exemplos de probas de acceso

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE O ACCESO:

    

       >>> Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2018/19 

       >>> Documentación necesaria para a preinscición e para a matrícula

       >>> Taboleiro: oferta de prazas e calendario de acceso, probas e matrículas.

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria