Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Deseño de Produto]

Normativa académica

O estudos de Deseño só se pode cursar en modalidade presencial.

Matrícula
A primeira matrícula deberá realizarse por curso completo.

Nas seguintes matrículas, o número mínimo de créditos matriculados por curso académico será de 30, e o máximo será de 75. Non se terá en conta a estes efectos os créditos asociados ás disciplinas nas que o alumnado teña solicitado e obtido o recoñecemento.

De ser o caso, será obrigatoria a matrícula en tódalas disciplinas pendentes.


Renuncia de matrícula. O alumno poderá solicitala en setembro ante a Dirección da Escola. Non implicará a devolución de taxas.

Convocatorias

Número de convocatorias:
En cada curso haberá dúas convocatorias para cada materia.
Disponse de 4 convocatorias para superar cada materia -salvo para as Prácticas externas e para o Traballo de Fin de Grao, que serán 2 convocatorias-.
Esgotadas as convocatorias poderá solicitarse ao Director da Escola a concesión dunha convocatoria extraordinaria, alegando causa xustificada, no prazo de 15 días dende que se comunica a cualificación que esgota a cuarta convocatoria.
A concesión da convocatoria extraordinaria só permite a realización do exame, sen dereito de asistencia a clase.

Anulación de convocatoria:
Non se presentar ás probas esgota convocatoria, salvo que se solicite a súa anulación.
O prazo para solicitar a anulación de convocatoria ordinaria finaliza un mes antes do inicio do período das probas. A anulación da convocatoria extraordinaria poderá realizarse ata unha semana antes do inicio do período das probas.
As solicitudes de anulación deberá dirixirse ao Director da Escola, acreditando unha causa xustificada, non sendo admisible a simple falta de rendemento académico.

Permanencia
A permanencia máxima na Escola será de 6 cursos académicos por especialidade.

Na primeira matrícula do 1º curso será preciso superar 20 créditos ECTS para poder continuar os estudos.

 

Avaliación
A avaliación é continua. A asistencia do alumnado a clase é obrigatoria.
Os criterios de avaliación especificaranse nas programacións didácticas.

A avaliación do Traballo de fin de grao requirirá ter aprobadas a totalidade das demais materias do plan de estudos.

As cualificacións serán numéricas, de 0 a 10 cun decimal, e poderá engadirse cualificación cualitativa:

0 - 4,9 : suspenso (SS)
5,0 - 6,9: aprobado (AP)
7,0 - 8,9: notable (NT)
9,0 - 10: sobresaínte (SB

A mención de matrícula de honra poderase outorgar a alumnos/ás con cualificación de 9,0 ou superior, ata un número máximo dunha matrícula por cada 20 alumnos/ás matriculados na devandita materia. Poderase conceder unha única matrícula de honra cando o número de matriculados sexa inferior a 20.


Materias chave

1º curso 2º curso 3º curso
Tecnoloxía dixital Tecnoloxía dixital aplicada  
Volume Modelos e prototipos I  
Historia das artes e o deseño Historia do deseño industrial  

Deseño básico

Fundamentos do deseño

Proxectos de deseño de produto I Proxectos de deseño de producto II
Ciencia aplicada ao deseño Materiais I Materiais II
  Deseño gráfico aplicado aos produtos  Proxectos de envases e embalaxes

 

Reclamacións

Poderá presentarse reclamación contra as cualificacións finais ante o Director da Escola, no prazo de dous días hábiles dende a comunicación pública da cualificación. 
Descargar o modelo para presentar as reclamacións aquí

Idioma en que se imparte o título

Galego e Castelán

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria