Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Deseño de Moda]

Estudos Superiores (en extinción)

ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO
DESEÑO DE MODA 
TITULACIÓN EN EXTINCIÓN
Extinción progresiva: No curso académico 2010-2011 iniciouse a extinción progresiva dos Estudos Superiores de Deseño, segundo o seguinte cadro:

 

 

Estudos Superiores de Deseño

Curso 2010-2011

Extinción do 1º curso

Curso 2011-2012

Extinción do 2º curso

Curso 2012-2013

Extinción do 3º curso

 

Dende o curso 2010-2011 non se admiten alumnos de novo ingreso nestes estudos.
 
Para quen teña iniciados os Estudos Superiores de Deseño e se vexa afectado pola súa extinción progresiva e a súa incorporación ao novo plan de estudos de Grao en Deseño, a Consellería de Educación establecerá un procedemento especial de recoñecemento de créditos.
 

TITULACIÓN.

É unha titulación LOXSE.

A L.O.X.S.E. -L.O. 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo- no artigo 49.2 dispón que "terán a consideración de estudios superiores as ensinanzas de deseño que oportunamente se implanten. Ao término de ditos estudos outorgarase o título de Deseño na especialidade correspondente, que será equivalente, a tódolos efectos, ao título de Diplomado Universitario".

Titulación: Título de Deseño, especialidade de Deseño de Moda -titulación L.O.X.S.E.-

O plan de estudos comprende tres cursos académicos máis a realización dun proxecto final de carreira nun cuarto ano. A carga lectiva total é de 273 créditos -un crédito equivale a dez horas lectivas-.

Currículo 

Este título ten carácter oficial e validez e todo o Estado.

 

RÉXIME DE ESTUDO - descargar resumo

PROXECTO FINAL DE CARREIRA - descargar resumo

 

ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO PARA ASPIRANTES EN POSESIÓN DO TÍTULO DE DESEÑO NA MESMA ESPECIALIDADE

PRAZO DE SOLICITUDE DE ACCESO.- Ata o 11 de xullo de 2013

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

  • Solicitude de admisión
  • Copia da resolución de recoñecemento de créditos ECTS ou, no caso de non posuír a citada resolución, certificación académica de ter superados os estudios superiores de deseño da mesma especialidade, onde consten as cualificacións obtidas, e programas oficiais seguidos no caso de terse cursado fora de Galicia.

Resumo do acceso
Circular 4/2013 - Instrución 3.2


 

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria