Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Deseño de Moda]

Acceso

 

Prazas: 20 (4 de acceso directo e 16 por proba específica). As prazas non cubertas por acceso directo cubriranse por candidatos que accedan por proba.

Tipos de acceso:

Acceso directo
 • Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño

20% das prazas
Acceso mediante Proba Específica
 • Título de bacharelato ou equivalente

 • Proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos superada

 • Sen título de acceso: superando previamente a proba de madureza para aspirantes que cumpran 18 anos no ano actual

80% das prazas

As probas de acceso realizaranse alomenos unha vez ao ano e serán centralizadas para todas as Escolas Superiores de Deseño de Galicia.

A superación da proba específica so ten validez para ese curso, sendo válida para matricularse en calquera centro do Estado onde se cursen esas ensinanzas.

 

Proba de Madureza

 • única para todas as especialidades de Deseño

 • versará sobre as materias comúns do Bacharelato

 • cualificarase como apto ou non apto. O apto permitirá o acceso á Proba Específica

 

Proba Específica

 • única para todas as especialidades de Deseño

 • versará sobre os coñecementos, aptitudes e habilidades para cursar con aproveitamento estes estudos

 • cualificarase con nota numérica de 0 a 10 con dous decimais. Será o resultado da media aritmética das cualificacións obtidas nas dúas partes da proba. Superarase a proba cunha nota media final a partir de 5,00.

 • Estructura da proba:

  • Primeira parte. Durante 3 horas, contestarase por escrito a cuestións sobre:

   • Historia das artes

   • Historia das artes aplicadas, os oficios artísticos e o deseño

  • Segunda parte. Durante 4 horas, realizaránse dous exercicios de debuxo:

   • 1º exercicio: debuxo mimético a man alzada, do natural ou a partir da documentación facilitada, dun modelo relacionado coa especialidade, proposto polo tribunal, realizado a lapis de grafito sobre papel tamaño DIN A3.

   • 2º exercicio: debuxo a man alzada, utilizando os sistemas e técnicas de representación definidos polo tribunal, do modelo do exercicio anterior.

 

EXEMPLOS DE PROBAS DE ACCESO

 

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE O ACCESO:

      >>> Acceso 2016-2017

      >>> Preguntas frecuentes

      >>> Calendario de matrícula

      >>> Taxas

      >>> Documentación necesaria para a preinscición e para a matrícula

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria