Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Xoiaría]

Titulación

A superación dun Ciclo Formativo de Grao Superior de Artes Plásticas e Deseño deriva na obtención do título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, na especialidade correspondente. Este título é oficial e con validez académica e profesional en todo o Estado. Acredita o nivel de formación, a cualificación e a competencia profesional específica da especialidade artística da que se trate.

Denominación do título: Técnico superior en artes plásticas e deseño en xoiaría artística

Duración: 1.875 horas

 

Currículo - Decreto 124/2002, do 7 de marzo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior de artes plásticas e deseño de xoiería artística, correspondente á familia profesional de xoiería de arte, así como o acceso ó dito ciclo formativo.

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria