Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Fotografía]

Titulación

Ao superar un Ciclo Formativo de Grao Superior de Artes Plásticas e Deseño obtense o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, na especialidade correspondente.
Este título é oficial e con validez académica e profesional en todo o Estado.
Acredita o nivel de formación, a cualificación e a competencia profesional específica da especialidade artística da que se trate.

Denominación do título: Técnico Superior en artes plásticas e deseño en fotografía (LOE).
Duración: 2.000 horas. 120 créditos ECTS.

Currículo:

Real Decreto 1432/2012, do 11 de outubro.

Decreto 92/2015, do 11 de xuño.

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria