Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[]

Titulación

A superación dun Ciclo Formativo de Grao Superior de Artes Plásticas e Deseño deriva na obtención do título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, na especialidade de Arquitectura Efémera.
 
Este título é oficial e con validez académica e profesional en todo o Estado.
Acredita o nivel de formación, a cualificación e a competencia profesional específica da especialidade artística da que se trate.

Denominación do título: Técnico superior en artes plásticas e deseño en arquitectura efémera
Duración: 1.950 horas

Currículo - Decreto 82/2002, do 14 de febreiro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior de artes plásticas e deseño de arquitectura efémera, correspondente á familia profesional de deseño de interiores, así como o acceso ó dito ciclo formativo. (DOG do 22 de marzo)

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria