Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Empresas]

Información empresas

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO - NIVEL CICLOS (EFÉMERAS, ESCULTURA, FOTOGRAFÍA, XOAIRÍA)

As FCT teñen as seguintes características:

 • Seguro de accidente e responsabilidade civil subscrito pola Consellería de Educación
 • Non existe relación laboral entre a empresa e o alumno/a
 • Non se abonan retribucións pola empresa ao alumno/a
 • Poden solicitar axudas de realización nos prazos correspondentes
 • Duración das prácticas entre 100 e 150  horas do alumno na empresa dependendo do Ciclo
 • 8 horas como máximo de xornada laboral
 • Datas e horario a acordar pola empresa e a EASD Mestre Mateo
 • Selección pola empresa do alumnado dispoñible entre o preseleccionado pola Xefatura de Relacións

PRÁCTICAS EXTERNAS - NIVEL GRAO (DESEÑO DE MODA E DESEÑO DE PRODUTO)

Dende a EASD Mestre Mateo agradecemos a facilidade que nos dan as diferentes empresas de cara a favorecer a incorporación do noso alumnado aos seus centros de traballo e facer posible o correcto desenvolvemento das prácticas de empresa. As Prácticas Externas poden ser Curriculares (son obrigatorias, e as tramita a EASD directamente coas empresas, non supoñen ningún coste para a empresa), e Extracurriculares (son voluntarias, as buscan directamente os alumnos con empresas non colaboradoras coa EASD xa que teñen coste directo para a empresa; estas últimas poden ofertarse a través da nosa nova plataforma o Career Center de Jobteaser, OFERTAS DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES OU TRABALLO, ou se necesita información estamos a súa disposición a través de empresas@easd.es)

As Prácticas Externas Curriculares teñen as seguintes características:

 • Seguro de accidente e responsabilidade civil subscrito pola Consellería de Educación
 • Non existe relación laboral entre a empresa e o alumno/a
 • Non se abonan retribucións pola empresa ao alumno/a
 • Duración das prácticas entre 250 e 300 horas do alumno na empresa
 • 8 horas como máximo de xornada laboral
 • Datas e horario a acordar pola empresa e a EASD Mestre Mateo
 • Selección pola empresa do alumnado dispoñible entre o preseleccionado pola Xefatura de Relacións

Procedemento:

 1. Preselección do estudante: A EASD Mestre Mateo porase en contacto coa empresa para facilitarlle unha preselección de alumnos dispoñibles para o inicio de prácticas e acordes coas súas necesidades. Poderase coordinar as entrevistas de requirirse por parte da Empresa.
 2. Documentación e convenio: Asinarase un convenio de colaboración, entre a Empresa e a EASD Mestre Mateo, onde quedará especificado o horario e datas de incorporación e fin de prácticas. A empresa deberá nomear un titor/a responsable do alumno/a no centro de traballo, durante a realización das prácticas. Toda a información sobre o proceso da sinatura e información requirida realizarase a través do correo: empresas@easd.es
 3. Inicio das prácticas: Previamente á incorporación do estudante entrégaselle a empresa toda a documentación requirida para a posterior avaliación das prácticas realizadas.
 4. Fin das prácticas: Ao remate das prácticas a empresa comprométese a achegar á EASD Mestre Mateo o documento orixinal (é necesario sinatura orixinal, non dixitalizado) correspondente á avaliación das prácticas de estudante. A dirección da Escola é: Rúa Virxe da Cerca nº 32, 15703, Santiago de Compostela. A/A: Xefatura de Relación con empresas, estudos ou talleres.

+ info: documento informativo para empresas

As empresas interesadas en formar parte como EMPRESAS COLABORADORAS DE PRÁCTICAS A NIVEL DE CICLOS OU GRADOS deberán enviar cuberta a  FOLLA DE DATOS á seguinte dirección: empresas@easd.es (indicarán ó perfil de alumnado que precisan e en breve os titores poñeranse en contacto con eles para darlles toda a información e coordinar o proceso de prácticas en cada convocatoria -  solicitar formato editable na dirección empresas@easd.es)

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria