Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Empresas]

Información alumnado

FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS, ESTUDOS OU TALLERES (FPEET) - NIVEL CICLOS

 • A Xefatura de Relacións con Empresas, Estudos ou Talleres organizará unha reunión informativa previa ao período de prácticas ao inicio de curso,   Para dúbidas deberanse dirixir o Coordinador de prácticas de FCT/FPEET e/ou titor correspondente. 
 • Documento informativo inicial - FPEET

PRÁCTICAS EXTERNAS (PE)- NIVEL ESTUDOS SUPERIORES (DESEÑO DE MODA E DESEÑO DE PRODUTO)

As prácticas poden ser Curriculares (obrigatorias) e Extracurriculares (voluntarias) e realizarse se o alumno/a se atopa nalgunha das dúas seguintes situacións:

Curriculares:

 • ter tódolos créditos superados, coa excepción do TFE.
 • ter ata un máximo de 18 créditos ECTS pendentes (ao marxe do TFE); neste caso o alumno poderá solicitar a súa realización na convocatoria na que cumpra este requisito, con autorización do Xefe de Estudos.

Asignación de empresas:

 • Empresas propostas polos estudantes:

Ademais das empresas colaboradoras coa Escola nas prácticas, o alumno pode realizar prácticas noutras empresas, sempre que o comunique á Xefatura de Relacións con Empresas e previamente exista un convenio asinado adaptado ás condicións requiridas.

Se tedes contacto coa empresa e vos interesa esta opción, debedes comunicarllo á coordinación das prácticas no correo empresas@easd.es , e facilitar a folla de datos de alumno e a folla de datos de empresa  (nos prazos indicados - contactar por correo para obter formato editable)

 • Empresas propostas pola EASD:

A EASD conta cunha bolsa de empresas colaboradoras, coas cales asinará un Convenio de Prácticas específico que permita a incorporación de cada alumno/a ao seu centro de traballo para a realización das prácticas.

Condicións das prácticas:

 • Non teñen carácter laboral, nin son retribuídas.
 • O alumnado está cuberto por un seguro de accidente e de responsabilidade civil, subscrito pola Consellería de Educación.
 • Terán unha duración mínima de 250 horas (a duración máxima da disciplina son 300 horas, 12 créditos ECTS).

Procedemento:

 • A Xefatura de Relacións con Empresas, Estudos ou Talleres organizará unha reunión informativa previa ao período de inicio de prácticas ó comezo de curso. , Nesta reunión explicarase o procedemento a seguir e solucionaranse as dúbidas que poida ter o alumnado.
 • Ademaís farase unha reunión previa o inicio de cada cuadrimestre. Nesta reunión xestionarase a qué modalidade de prácticas se vai axustar cada alumno e asignaranse as empresas. 
 • Asumindo as necesidades das empresas da bolsa de colaboración e dos diferentes alumnos, a EASD xestionará os convenios de realización das prácticas. Unha vez confirmados polas diferentes empresas notificaráselle ao alumnado as datas de inicio e finalización das súas prácticas, para a súa incorporación inmediata.
 • Ningún alumno pode comezar as prácticas sen ter asinado o Convenio por parte da Escola; de facelo a situación laboral sería irregular.
 • Unha vez asinado o Convenio o alumno comprométese ao cumprimento do mesmo; a seguir as indicacións do seu titor/a de prácticas e do titor/a da empresa, e a elaborar a memoria de prácticas e entregala ao rematar as mesmas no prazo establecido.
 • O rematar as prácticsa os alumnos deberán entregar:
 • O rematar as prácticas os titores académicos deberán entregar:

Extracurriculares (son voluntarias, as busca o alumno directamente e nunca con empresas colaboradoras coa EASD xa que supoñen un custo para as mesmas), poderán realizalas se pertencen a un dos seguintes tipos :

 • TIPO A: Os alumnos de 3º curso cun 50 % dos créditos superados en dito curso e a totalidade dos cursos anteriores superados. 
 • TIPO B: Os alumnos de 4º sempre prevalecendo  a asistencia e horario lectivo
 • TIPO C: Os alumnos de 4º con só pendente o TFE

Para información completa sobre as prácticas curriculares ou extracurriculares, documentación, normas e xestión ver: Instrucións de Prácticas da EASD

Os alumnos interesados en tramitar as prácticas extracurriculares deberán cursar o anexo: solicitude de prácticas extracurriculares no prazo establecido según o calendario de prácticas e poderán aproveitar as funcionalidadades do Career Center de Jobteaser, daráselles acceso vía email en exclusividade coa realización da matrícula na EASD. 

Calendario de prácticas curso 2021-2022 _ PE 

Calendario de prácticas curso 2021-2022_FPEET

Convocatoria de prácticas extracurriculares curso 2021-2022

BASES CONVOCATORIA VI CONCURSO DE IMAXE PARA OBRA IMPRESA  curso 21-22 - presentación ata o día 8 de novembro de 2021.

 

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria