Escola de Arte
e Superior de Deseño
Mestre Mateo

[Acceso]

Preguntas Frecuentes Acceso Diseño

Que é unha EASD?

Unha EASD é unha Escola de Artes e Superior de Deseño.
En Galicia hai 4 Escolas de Arte e Superiores de Deseño de titularidade pública, dependentes da Xunta de Galicia:

  • EASD Mestre Mateo, en Santiago de Compostela.
  • EASD Pablo Picasso, en A Coruña
  • EASD Ramón Falcón, en Lugo.
  • EASD Antonio Failde, en Ourense.

Que se pode estudar nunha EASD?

Nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño pódense estudar:

  • Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas e Deseño en distintas especialidades. (2 cursos). Ademais, a Oferta Modular dá a `posibilidade de cursar módulos soltos dalgún ciclo formativo.
  • Ensinanzas Superiores en Deseño, equivalentes a todos os efectos aos títulos universitarios de Grao. (4 cursos)

Que Especialidades de Deseño se poden estudar na EASD Mestre Mateo?
Na EASD Mestre Mateo podes matricularte nas Ensinanzas Superiores en Deseño de Moda e tamén nas Ensinanzas Superiores en Deseño de Produto

 

SOBRE A INSCRICIÓN NAS PROBAS DE ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO:

Podo inscribirme na EASD Mestre Mateo se non teño o Bacharelato aprobado?
Si, se tes máis de 18 anos ou os cumpres neste ano.  Tes que inscribirte (no prazo establecido cando se publique a convocatoria) para facer as probas de madureza 

Se xa aprobei a proba de madureza en cursos anteriores, teño que volver a facela?
 Non. O certificado de ter superado a proba de madureza é válido para sempre, terás que entregar fotocopia cotexada no momento de facer a inscrición. Se traes a fotocopia e o orixinal na Secretaría te cotexan as fotocopias para entregar. 

Se non teño aínda o bacharelato aprobado pero o vou a aprobar na convocatoria extraordinaria, podo acceder a estudar Deseño o vindeiro curso?

Si, ao facer a solicitude de inscrición marcarás a opción: “Pendente o Título de Bacharelato” . IMPORTANTE: o alumnado pendente de aprobar o Bacharelato en setembro so terá acceso no caso de que non se completen as prazas ofertadas na convocatoria de xuño. Recomendación: no caso de que non esteas seguro/a de aprobar, tamén podes facer as probas de madureza.

Se non teño bacharelato pero teño superada a proba de acceso a ciclo superior teño que presentarme á proba de madurez igualmente?
A superación da proba de acceso a un ciclo de grao superior non exime da proba de madureza de acceso ás ensinanzas superiores, xa que se trata de ensinanzas de diferente nivel

Se teño aprobada a proba de acceso a Deseño en convocatorias anteriores, teño que repetir a proba este curso?
Si, as probas so teñen validez para a convocatoria do curso no que se convocan. Aínda que teñas a proba aprobada doutros anos, tes que repetila.

Onde teño que facer a inscrición?

Con carácter xeral, as solicitudes deberán realizarse de xeito telemático. Non obstante, tamén poderase formalizar nas secretarías das escolas. As persoas aspirantes que so dispoñan de pasaporte deberán realizar a inscripción nas secretarías das escolas.

Telemáticamente cubrindo o formulario en: www.edu.xunta.es/reximeespecial, e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). Para completar o proceso de inscripción, deberase presentar unha copia da solicitude xunto coa documentación requerida na secretaría de calquera das Escolas de Arte e Superiores de Deseño. Horario secretaría de 9 a 13h de luns a venres.

Presencial nas secretarías da: EASD Mestre Mateo, EASD Pablo Picasso, EASD Ramón Falcón, EASD Antonio Faílde.

Podo facer a inscrición por internet? 
Si, realizando o procedemento explicado no punto anterior.

Que debo indicar na solicitude?

Na solicitude deberanse indicar, por orde de preferencia e ata un máximo de 4 opcions:
– as especialidades que se desexan cursar (moda ou producto, gráfico, interiores). O primeiro curso é común a todas as especialidades e, no caso de que queiras cambiar en segundo curso, poderías facelo se existen prazas dispoñibles.
– a EASD na que as desexan cursar (Santiago, A Coruña, Lugo, Ourense). É recomendable seleccionar máis dunha Escola, por se non se accede á elexida en primeiro lugar.

Que documentación hai que presentar ao facer a inscrición?

a) Copia de DNI, NIE ou pasaporte.

b) Resgardo do aboamento dos prezos públicos segundo os modelos indicados na convocatoria

– Modelo E (autocopiativo en papel facilitado nas secretarías das escolas).

– Modelo AI, xerado electronicamente e impreso desde a ligazón: http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

– Modelos 730 e 731, xerados electronicamente no portal da internet da Axencia Tributaria de Galicia (https://ovt.atriga.gal).

O pagamento dos prezos públicos correspondentes ás probas de acceso non poderá ser fraccionado.

A información completa podes consultala no enlace.

Ademais da documentación acreditativa que corresponda, fotocopia cotexada (Título universitario, de bacharelato, de técnico superior de artes plásticas..)Se traes a fotocopia e o orixinal na Secretaría te cotexan as fotocopias para entregar.

Qué título fai falta para poder optar ao acceso directo nas Ensinanzas Superiores de Deseño?
Un título Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en calquera especialidade, como por exemplo os títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, Escultura, Xoiaría que se imparten na escola.

Se solicito o acceso directo, iso quere dicir que xa obteño praza?
Non. Soamente se ofertan un 20% das prazas para os que optan polo acceso directo. Para os estudios de Deseño de Moda son 6 prazas para aspirantes que opten polo acceso directo (dun total de 30 prazas ofertadas). Para a titulación de Deseño de Produto son 4 prazas para os aspirantes que opten polo acceso directo (dun total de 20 prazas ofertadas).

No caso de que haxa máis solicitudes que prazas, o criterio de adxudicación, será en función da nota final do expediente académico do ciclo superior de Artes Plásticas alegado para o dito acceso directo.

Se estou a piques de obter o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, podo optar pola modalidade de Acceso directo? Caso en que o aspirante está pendente da avaliación do proxecto final para a obtención do título.
Si, se aportas o título no momento de facer a matrícula.


Onde podo consultar as probas doutros anos?
IMPORTANTE: A convocatoria de acceso 2017/2018 foi a primeira na que as probas de acceso son únicas para todas as especialidades de Deseño: Produto, Moda, Gráfico e Interiores, polo que as probas dos cursos anteriores non se axustan ao novo modelo de proba única. Podes descargar un modelo de proba neste enlace

Se non tes decidida a especialidade, podes facer as probas e logo escoller?

No momento de facer a inscrición, tes que indicar, por orde de preferencia, as especialidades que se
desexan cursar así como a escola na que as desexan cursar. Poderanse solicitar un máximo
de catro opcións. En función da nota da proba e as preferencias indicadas por cada solicitante, a cominsión de admisión fará pública a listaxe de persoas admitidas para cada escola e especialidade, que terán que formalizar a matrícula no prazo correspondente

Onde van a ser as probas de acceso?
Como novidade, este curso a proba específica levarase a cabo simultáneamente nas catro Escolas de Arte e Superiores de Deseño de Galicia: EASD Mestre Mateo (Santiago de Compostela), EASD Pablo Picasso (A Coruña), EASD Ramón Falcón (Lugo) e EASD Antonio Faílde (Ourense).

Terás que levar a inscrición e facer a proba naquela Escola que teñas máis preto do teu domicilio (independentemente das preferencias sinaladas para cursar os estudos o vindeiro curso)

Cando terán lugar as probas de acceso?
Os días que se establezan na convocatoria cando se publiquen as instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño cada curso.

Para o acceso ao curso 2020-21, a proba será o día 13 de xullo de 2020.


Hai temario ou bibliografía para preparar as probas?
Non, pero podes consultar os modelos de probas de cursos anteriores 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/27128

Tamén enlazamos aquí esta guía realizada polos compañeiros da EASD Ramón Falcón de Lugo

 

Despois de aprobar a proba de acceso e obter praza, teño que facer algo máis?

Si, tes que facer a matrícula na Secretaría da Escola na que obtiveches a praza, no prazo establecido nas instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para cada curso.

Se non obteño praza, pero estou na lista de espera, aínda teño posibilidade de poder matricularme?
Si, se as persoas que obtiveron praza non formalizan a matrícula en Secretaría, publicarase una nova lista de persoas que acadan praza e ábrese un novo prazo para que esas persoas se matriculen e así sucesivamente ata completar tódalas prazas ofertadas.

Canto custa a matrícula nas EEAASS de Deseño?

O importe da matrícula dependerá do número de créditos ECTS nos que te matricules. O importe dos créditos ven dado polo Ministerio de Educación, e para o pasado curso foi de 4.7 €/crédito en primeira matrícula. (Curso completo en primeira matrícula: 60 créditos TOTAL:282€)
Ademáis, no caso de ser menor de 28 anos, debes abonar o Seguro Escolar, que o curso pasado tiña un importe de 1.12€.


Podo solicitar unha beca?

Si. A Beca hai que tramitala directamente dende a páxina web do Ministerio de Educación. No momento de facer a matrícula, deberás indicar se a solicitaches. E unha vez que saia a resolución coa concesión ou denegación, deberás informar á Secretaría da Escola.

Podo cursar o 1º curso nunha especialidade e solicitar o cambio a outra especialidade nos seguintes cursos?

Si, o primeiro curso é común a todas ás catro especialidades de deseño (Gráfico, Interiores, Produto e Moda) agás unha disciplina obrigatoria de especialidade. Unha vez rematado o curso, podes solicitar o cambio de especialidade ou o traslado de matrícula a outra EASD. A aceptación deste cambio está supeditado a existencia de vacantes na nova especialidade.

MÁIS PREGUNTAS SOBRE AS TITULACIÓNS DAS EEAASS DESEÑO

ERASMUS| Podo acceder a facer unha estadía no estranxeiro cunha beca Erasmus?

Si. A Escola ten establecidos os convenios correspondentes polos que o alumnado pode solicitar unha beca Erasmus e facer parte dos seus estudos e/ou das prácticas nun centro no estranxeiro. Podes consultar os centros asociados no seguinte enlace: http://www.easd.es/gal/internacional/erasmus-/outgoing/ka107

Vou facer prácticas en Empresas?

Si. No 4º curso, está prevista a realización da Formación en Centros de Traballo cunha carga horaria de 250 horas. A Escola ten establecidos convenios con diversas empresas que acollen ao alumnado en prácticas. E tamén podes propor a empresa na que queres facer as prácticas e a Escola elabora o convenio correspondente.

Vou facer traballo Fin de Estudos?

Si. Para rematar os Estudos hai que presentar un TFE. (Traballo Fin de Estudos)

Que titulación acado ao rematar os estudos?

Ao rematar os estudos acádase unha titulación superior de nivel 2 (Grado) do MECES (Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior), equivalente a todos os efectos ás titulacións de Grao Universitario. Unha vez rematados os estudos, pódese solicitar o título na Secretaría, abonando as taxas correspondentes, que o curso pasado foron de 66,57€.

Rúa Virxe da Cerca, 32 | 15703 Santiago de Compostela
T. +34 981 587 757 | F. +34 981 572 293
escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es
XUNTA DE GALICIA - Conselleria de educación e ordenación universitaria